Vilkår netthandel

Innledning
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e–handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.
1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
2. Partene
Selger er Zweidorff Studio, Olderkjerret 111 5108 Hordvik, studio@zweidorff.com, tlf: 46417790, org nr: 982167256 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.
3. Pris
Den oppgitte prisen for tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.
4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
5. Betalingen
Kunden kan velge mellom forhåndsbetaling via Vipps eller kort via betalingstjenesten Stripe.
Ved begge betalingsmetoder vil kunden bli belastet umiddelbart (forhåndsbetaling), selv om utførelse av tjenesten som er kjørt skjer seinere.

6. Levering
Levering av tjenesten regnes som påbegynt den dagen det blir opprettet prosjekt for kundens oppdrag og levert den dag kunden får sluttproduktet vanligvis en lydfil. Kunden tar kontakt for booking av studio etter betaling og oppgir ordrenummer som referanse. Zweidorff Studio vil til tider ha prosjekter i sluttfasen av leveranse, så i enkelte tilfeller kan det gå opptil tre uker før vi har mulighet til å starte på nye prosjekter.
7. Angrerett
Kunden kan angre bestilling av tjeneste i henhold til angrerettloven.
Angrefristen begynner å løpe fra dagen tjenesten er bestilt.
Kunden må gi Zweidorff Studio melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev). Dersom det er påløpt timer i forbindelse med prosjektet, altså at prosjektet er startet, så kan Zweidorff Studio kreve at deler av beløpet ikke tilbakebetales.

Zweidorff Studio er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Zweidorff Studio fikk melding om kundens beslutning om å benytte angreretten.
8. Forsinkelse og manglende levering –kundensrettigheter og frist for å melde krav
Dersom Zweidorff Studio ikke leverer tjenesten, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Zweidorff Studio.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).
Oppfyllelse
Kunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Zweidorff Studio. Kunden kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Zweidorff Studio ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Zweidorff Studio at det står i vesentlig misforhold til kundens interesse i at Zweidorff Studio oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kunden likevel kreve oppfyllelse.
Kunden taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving
Dersom Zweidorff Studio ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kunden oppfordre Zweidorff Studio til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Zweidorff Studio ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kunden heve kjøpet.
Leveres tjenesten etter tilleggsfristen kunden har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kunden fikk vite om leveringen.
Erstatning
Kunden kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Zweidorff Studio godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Zweidorff Studio kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.
9. Mangel ved varen –kundensrettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Zweidorff Studio melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter utført tjeneste.
Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Zweidorff Studio.
Reklamasjon til Zweidorff Studio bør skje skriftlig.
Retting eller omlevering
Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. Zweidorff Studio kan likevel motsette seg kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Zweidorff Studio urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Zweidorff Studio har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
Heving
Dersom tjenesten ikke er rettet eller omlevert, kan kunden også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10. Zweidorff Studio sine rettigheter ved kundens mislighold
Dersom kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Zweidorff Studio eller forhold på Zweidorff Studio side, kan Zweidorff Studio i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene kreve avtalen hevet. Zweidorff Studio vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.
Heving
Zweidorff Studio kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kundens side. Zweidorff Studio kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter Zweidorff Studio en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kunden ikke betaler innen denne fristen, kan Zweidorff Studio heve kjøpet.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kunden ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Zweidorff Studio kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kunden kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
11. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Zweidorff Studio. Med mindre kunden samtykker til noe annet, kan Zweidorff Studio, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Zweidorff Studio skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

12. Konfliktløsning
Klager rettes til Zweidorff Studio innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.